(¯`·.____(¯`EĞİTİM BÖLÜMÜ`¯)_____.·´¯)
> EKONOMİ

İŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİ

(1/2) > >>

scorpion:
İŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİ
Yeni Bilgi Sisteminin başarılı bir şekilde işletmeye adaptasyonu Bilgi Bilimi Sistemine ilişkin tüm faaliyetlerin sona erdiği anlamına gelmez. Yeni bir Bilgi Bilimi Sisteminin geliştirilmesine ilişkin olarak şu ana kadar sunulan aşamalar gelişmiş bir Bilgi Bilimi Sisteminin evrimsel gelişme süreci olabilmek için sadece böyle bir sistem geliştirmek değil fakat, sürekliliğini sağlayarak bir düzeninde kurulmasına gereksinim vardır. Yeni yönetim gereksinimleri ve yeni teknoloji, Bilgi Bilimi konusunda yeni gelişmelerin temel nedenidir. Günümüzde, evrimsel niteliğe sahip bu süreç, sonu olmayan bir döngüdür.
Aşağıda bu süreci oluşturan işletmelerdeki temel Bilgi Bilim Sistemleri ele alınacaktır.

2.1 Finans Bölümü Bilgi Sistemi
Finans fonksiyonu tipik bir işletmedeki birçok fonksiyonlardan biridir. Bu fonksiyon çoğu kez önemli alt sistem olmakla birlikte diğer tüm alt sistemlerin faaliyetlerine destek olan merkezi bir öneme sahiptir. Tüm işletmelerde ve diğer bütün organizasyonlarda önceden belirlenen amaçları gerçekleştirmek için doğrudan veya dolaylı bir fon kullanımı söz konusudur. Bu anlamda ele alındığında para tüm işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde hayati bir kaynaktır. Bu nedenle etkin ve verimli bir finansal sistem bir organizasyonun kısa ve uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmede en önemli kaynak araçtır.[1]
Finans organizasyonel faaliyetlerin mümkün olan en düşük maliyetle gerçekleşmesinden sorumlu bilgi sistemidir. Finans için
stratejik planlama; en iyi finans sağlayacak uzun süreli strateji, vergilerin etkisini azaltacak uzun dönemli vergi muhasebe politikası ve bütçeleme sistemleri için sistemlerin planlamasını içerir.[2]

Finansal sistem, işletme faaliyetlerinde parasal değerlerin akışı ve dönüştürülmesi ile ilgilidir. Muhasebe finansal nitelikteki işlem olaylarının para cinsinden ve anlamlı bir şekilde kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi ve bunların sonuçlarının yorumlanması sanatıdır.[3] Muhasebe, finansal işlerin sınıflandırılması, standart finans raporlarını özetlenmesi, ayrıca bütçenin hazırlanması ve maliyet verilerinin sınıflandırılıp, analizinden oluşur. Bütçe ve maliyet verileri yönetim kontrol raporları için gerekli olan girdilerin muhasebe tarafından karşılanması demektir. Finans ve muhasebe ile ilgili işler, kredi uygulamaları, satışlar, doküman toplama, ödeme emirleri, çekler, stok transferleri, büyük defterdir. Fonksiyonun üzerinde işlevsel kontrol yapma için; günlük hata raporları, işlem gecikme kayıtları, yapılaşmamış işlemlerin raporları gerekir. Muhasebe ve finans için yönetimsel kontrol seviyesi; bütçelenmiş finans kaynaklarının mevcut maliyeti ile, hata oranları ile işlev muhasebesi, veri maliyetleri bilgilerini değerlendirir.[4]

Finans ise parasal değerlerin akışına ilişkin faaliyetlerin planlaması ve organizasyonu ile ilgilidir. Görüldüğü üzere bu iki alan (muhasebe, finans) arasında büyük bir arakesit mevcuttur. Muhasebe ve finans arasındaki büyük bir arakesit mevcuttur. Muhasebe ve finans arasındaki büyük ilişki nedeniyle bu iki sistemi birbirinden soyutlamak oldukça zordur.

Finans fonksiyonun temel amacı; işletme amaçları doğrultusunda işletme varlığını maksimize etmek üzere gerçekleştirilecek faaliyetlere fon sağlamak, kullanmak ve kontrol etmektir.[5] [6] [7]

Bazı önemli fonksiyonları kısaca tanımlamak bir finans sisteminin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

[1] Alexander M.J., a.g.e. s. 223

[2] Gökhan Güvenç (Yönetim Bilgi Sistemi Tezi).

3 Özgür, Feridun “Muhasebe ilkeleri’’ i.ü işletme fak 1977,s.8
4 Gökhan Güvenç (Yönetim Bilgi Sistem Tezi)[5] Weston, J. Fred, Brigham, Eugene F., “Essentials of Managerial Finance”, Holt Rinehart and Winston Inc. 1968, s. 3-4

[6] Thierauf, R.F. a.g.e. s. 505

[7] Alexander, M.J. a.g.e s.225

scorpion:
Sermaye Bütçeleme :

Sermaye bütçeleme konusu, getirisi ve erken bir sonraki yıl gerçekleşecek olan ve şimdiden yapılması gereken yatırımlarla ilgilidir.[1] Böyle bir yatırımın yapılabilmesi için, çeşitli finansal ölçütlere göre değerlenen yatırımın getirisinin onun için katlanılan maliyetten büyük olması gerekir. Bu nedenle düşünülen yatırımın getirisine ilişkin yapılacak araştırmaların sağlam esaslara dayanması ve güvenilir olması gerekir. Güvenilirliğin sağlanması için yapılacak yatırımın, gerek getirisinin ve gerekse maliyetinin belirlenmesi için mevcut ve elde edilebilecek tüm tarihi verilerin finansal analizlerde kullanılan ölçütlerin (Net bugünkü değer, iç verim oranı, karlılık indeksi vb.) ışığı altında değerlenmesi gerekir.
Finans yönetiminin en önemli görevlerinin biri de yapılmasına kara verilen tüm fon kullanımlarına ilişkin optimum finansal dengeyi bulacak bir yöntem izlemelidir. Yönetime bu konuda en büyük yardımcı fonların nerelerden gelip nerelere harcandığını gösteren tarihi belgelerdir.[2]

B) Fon Kaynakları :

Nakit işleminin günlük faaliyetlerinin yerine getirilmesinde hayati öneme sahip en önemli öğedir. Bununla beraber nakit oldukça pahalı ve değerdir. Bu nedenle elde fazla bulundurarak böylesine kıymetli bir değeri boşada harcamamak gerekir. Bir finans yöneticisinin nakit akışına ilişkin (veya nakit yöneticisinin) iki ana amacı vardır. Bunlardan ilki, yöneticinin işletmesini tüm parasal sorunlarını çözümleyebilecek güce sahip kalmasıdır. İkinci amaç ise yöneticinin işletmenin karlılığını artırmak amacı ile fazla nakdi kısa vadeli yatırımlarda tutması gereğidir. Ancak bu birbirine uyuşmayan amaçları gerçekleştirmek için işletmenin nakit dengesindeki değişikliklerden anında haberdar olmak gerekir. Bu ise iyi bir iletişim sayesinde gerçekleşebilir.[3]

2.2 Personel Bölümü Bilgi Sistemi

Bir işletmede personel sistemi diğer sistemler gibi diğer sistemlerden bağımsız ele alınmaz. Ancak diğer sistemlerden farklı olarak bu sistem diğer bütün sistemlerin en önemli bileşeni olan insan öğesinin oluşturduğu bir sistemdir. Bir işletme yönetimi mevcut ve gelecekte ortaya çıkacak iş hacmini yerine getirecek insan gücüne sahip olmayı arzular.[4]

Personel alt sistemi personelin ödenekleri, kayıt tutulması, eğitim, kiralanması içerir. Başlıca işlemler ise, iş başvuruları, iş tarifleri, eğitim özellikleri, personelin verileri, ödemeler dengesi, çalışılan, saat maaş çekleri, yerleşim şeklindedir. Personel için işlevsel kontrol; kiralama, eğitim, yerleştirme, ödeneklerin değiştirilmesi gibi işler için karar usullerini gerektirir.

Personel fonksiyonunun yönetim kontrolü; organizasyonda planlanan ile ulaşılan performans değerlerinin değişimini gösteren analiz ve raporlarca desteklenir. Performansı incelenen değer ise eğitim maliyetleri, kiralık personel masrafları, maaş ödenekleri, maaş oranlarının dağıtımı vb. dir. Personel fonksiyonu için alternatif stratejiler geliştirme, hedeflere ulaşmak üzere gerekli personelin elde tutulması gibi etkinliklerden oluşur. Stratejik bilgi; yere, ülkeye göre; eğitim, maaş oranlarının iyice analizini kapsar.[5]
Bu sistemin temel girdileri yeni personel ve paradır. Yeni personel işletmede sürekli çalışmak üzere alınan personel olabileceği gibi belirli bir süre emeğinden yararlanılmak istenen kiralık personel olabilir. [6]

Diğer girdi olan para, personeli istenilen performansta çalıştırmanın en önemli öğedir. Eğer personelin yeterli bir performans göstermesi isteniyorsa onlara yeterli bir karşılığın önceden planlanan bir zaman aralığına göre ödenmesi gerekir. Doğrudan yapılan bu ödemeler yanında ödeme ve yardımlarında bu başlık altında ele alınması gerekir.

Bu şeklin ortasında yer alan kısım ise eğitilmiş, tecrübe kazandırılmış personelin oluşturduğu mevcut işgücü potansiyelidir. Her işletmede işletmeye yeni girenler yanında herhangi bir nedenle (tatminsizlik, motivasyonu daha yüksek bir iş, emeklilik v.b.) ayrılanlarda olmaktadır. Bu nedenle işgücünün oluşturduğu topluluğun yapısı sürekli değişme içindedir. Böylece şeklin bu bölümü devamlı değişkenlik arzeden durumu ile dinamik özellik taşımaktadır.

Bu sistemin kontrol fonksiyonu ise personel yöneticisi yerine getirmektedir. Yöneticinin temel bilgi girdisi, işletmenin içinde olduğu endüstrideki dalgalanmaya ve diğer nedenlere bağlı olarak işten ayrılması muhtemel personel tahminleridir. Bu bilgi kaynakları bütünleştirilerek yeni gelecek personel eğitimi, yerleştirilmesi ve adaptasyonu gibi faaliyetler planlanır.

Bir işletme içinde, personel sisteminin yeterli bir bilişim sistemine sahip olası, diğer tüm sistemlerinde görevlerini yeterince yerine getirmelerini sağlayacaktır. Personel bölümü fonksiyonlarının bilgisayar desteğinde gerçekleştirilmesi halinde bölüm için bilgi işlemesine bilgi akışı (Şekil 2) deki olduğu gibidir.[7]

[1] Horne, James C. Van “Financial Management And Policy”, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs N.J. 1974 s.65

[2] Weston, J. Fred, Erigham, Eugene F. a.g.e, s. 71


[3] Alexander M.J. a.g.e. s.228

[4] Therauf, Robert J. a.g..e. s.531

[5] Gökhan Güvenç (Yönetim Bilgi Sistemi Tezi)

[6] Alexander M.J. a.g.e. s.252-254


[7] Thierauf, R.J. a.g.e. s.533

scorpion:
2.3 Stok Bölümü Bilgi Sistemi

Hemen hemen her türlü işletme için stok yönetimi temel niteliğe sahip bir fonksiyondur.[1] Stok yönetiminin temel görevi, gerekli hammadde ve diğer araç gerecin elde edileceği an ile ona gereksinim duyulan an arasında bir tampon olma fonksiyonudur. Bu yönüyle dikkate alındığında, stok yönetiminin rolü daha önce değinilen nakit yönetimine oldukça benzemektedir. Zira nakit bilgi sisteminin amacı, elde edilen gelir ile onun için yapılması gereken harcamalar arasındaki gecikmelerin doğuracağı sakıncaları ortadan kaldırmak üzere işletmenin karlılığını maksimize edecek biçimde bir nakit politikası izlenmektedir.

Stok yönetimini de aynı şekilde tanımlamak mümkündür. Buna göre stok yönetimi, üretim için satın alınan hammadde ve diğer gereçlerin gelişi ile üretimi ve satılmak üzere üretilen mamul ile satılmaları arasındaki dalgalanmaları ortadan kaldırır. Elde yeterli stok olduğu zaman gerek üretim, gerekse dağılım faaliyetleri en etkin biçimde planlanarak icra edilebilir.

Şüphesiz stoklar malzeme yönetiminin en çok ilgilendiği konudur. Özellikle işletmenin uğraşı alanına bağlı olarak bir çok stok tipi vardır. Bir üretim işletmesinde şu tip malzemelerin stokları olabilir:

1)Hammadde Stokları: Üretim sürecinde şekli veya yapısı değişecek olan çeşitli madde ve malzemeler.
2)Yarımamul ve mamuller : İşletmenin kendi üretiminde kullanılmak üzere diğer firmalardan alınan ürünler
3)İşletmedeki maddeler: Üretim sürecine girmiş fakat üretimi henüz, tamamlanmamış hammadde ve yarımamuller.
4)Üretimi tamamlanan ürünler: Müşteriye teslim edilmek üzere bekleyen ürünlere ilişkin stok
5)Üretime doğrudan girmeyen diğer maddeler: Üretim sürecinde kullanılan fakat son ürünün yapısı içinde yer almayan diğer madde ve teçhizat stoğu
6)Araç Gereçler: Üretim süreci sırasında kullanımı gereken ve gerekebilecek araç ve gereçlerin stoğu
7)Üretimi gerçekleştiren araç ve gereçlerin stoğu : Üretim faaliyetlerinin aksaksız yürümesi ve bu ürünlerin satılmasına ilişkin bir büro varsa bu büroya ilişkin araç, gereç ve kırtasiye stoğu.

Yukarı sayılan tüm stok tipleri önemli olmakla beraber, aşağıda daha çok, tüm işletme fonksiyonlarını doğrudan etkilemesi bakımından önemli olan hammadde stokları, işlemdeki maddeler ve üretimi tamamlanan ürünler üzerinde durulacaktır. Bir üretim işletmesinde bu stoklar, üretim ve müşterilere dağıtım sürecini doğrudan etkiler. Stok sistemi işlem süreci; hammadde stoğu işlemdeki maddeler ve üretimi tamamlanan ürünler olmak üzere üç bölümde ele alınmaktadır.
Tüm işlem sürecindeki stoklar malzeme yöneticisine bağlıdır. sistemin çıktısı ise müşterilere gönderilen ürünlerdir. Bu sistemde kontrol fonksiyonu malzeme yöneticisi yerine getirmektedir. Yönetici çıkan ürünleri inceleyerek ona en uygun hammadde girişini düzeltici tedbirler alabilir. İyi tasarlanmış bir stok bilişim sistemi, yöneticiye sistemin verimli etkin çalışıp çalışmadığı konusunda yeterli bilgi vermelidir. Buna ilave olarak iyi bir stok bilişim sistemi yöneticiye sistemde ortaya çıkabilecek istisnai durumlar hakkında da bazı özel bilgiler verebilmelidir. Bu özellik sağlandığında stok sisteminin etkin ve verimli çalışması mümkün olacaktır.

[1] Alexander M.J. a.g.e. s.290

scorpion:
2.4 Üretim Bölümü Bilgi Sistemi

Bir üretim işletmesinde üretim süreci, hammadde ve/veya yarımamulleri mamul hale dönüştüren süreç olarak tanımlanabilir. Üretim sürecinde sadece mal üretilmez. Genel olarak üretim sürecinin mal ürettiği düşünülebilir. Ancak günümüzde hizmet üreten işletmelere de birçok örnek bulmak mümkündür.[1]

Üretim sisteminin temel amacı, girdiyi en etkin biçimde işletmenin üretmeyi amaçladığı çıktıya dönüştürmektir. Bir üretim süreci sistem olarak Şekil-4’te verilmiştir.

Şeklin sol tarafında, üretim sürecine giren hammadde ve yarı mamuller gösterilmiştir. Ortada yer alan işlem ünitesi ise hammadde ve yarımamulu işleyerek amaç ürüne dönüştüren süreci sembolize eden fabrika atölye veya üretim sürecidir. Bu süreç genel olarak binalardan, makine ve teçhizattan, insan öğesinden, finansal kaynaklardan ve teknik bilgilerden oluşmaktadır. Sistemin sağında yer alan ve sistemin çıktısını temsil eden bölümde, müşterilere satılmak üzere üretilen üretimi bitirilmiş ürünler yer almaktadır.
Üretim yöneticisi, üretime giren girdi yanında çeşitli politika ve kararlar aracılığı ile üretim sürecini de düzenleme fonksiyonuna sahiptir.
Bir organizasyondaki üretim fonksiyonunun sorumlulukları; ürün mühendisliği üretim yöntemlerinin planlaması, işletimi ve şekillendirilmesi, üretim personelinin istihdamı ve eğitimi, kalite kontrol ve denetimidir. İşlevsel kontrol darboğaz durumlarında mevcut performans ile üretim durumları arasındaki ilgiyi ve standartlardan sapmaları tespit edici detaylı raporlara gereksinim duyar. Kullanılan emek ve herbirinin maliyeti gibi sınıflandırmalar için ayrıca özet raporlar gerekebilir. Üretim için yapılan stratejik planlamada ise alternatif gibi yaklaşımlar önem kazanır.[2]

Bununla beraber gerçekte üretim sistemleri yukarki basit modele oranla oldukça karmaşıktır. Bir üretim süreci çeşitli faaliyetlerin bütünleşmesinden oluşur. Bu faaliyetlerin her birini ayrıca alt sistem olarak düşünmek mümkündür.

Günümüzde giderek artan rekabet, etkin ve verimli bir üretim sürecinin önemini daha çok ortaya koymaktadır. Üretim işletmeleri, başarılı olmak ve üretim sürecinin performansını artırmak için mümkün tüm olanakları kullanmak zorundadır. Üretim yöneticilerinin kendi bölümlerinin faaliyetlerini daha iyi anlamaları ve organizasyonlarında neler olduğunu daha iyi bilmeleri gerekir.

Bir üretim bilişim sisteminin oluşturulmasının temel amacı üretim faaliyetlerinin planlaması, gerekli kaynakların organizasyonu, faaliyetlerin yönetilmesi ve performansının kontrolü konusunda yöneticiye yardımcı olmaktır. Bunun ötesinde böyle bir bilişim sistemi, üretim yöneticisinin üretim sürecine ilişkin çeşitli ilişkileri daha iyi anlamasını olanaklandırır.

İyi kurulan bir üretim bilişim sistemi üretim yöneticisinin tam, doğru, zamanında ve öz bilgiler elde etmesini sağlar. Bu bilgiler, etkin bir şekilde kullanıldıkları taktirde yönetimsel karar verme sürecinin gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulunurlar. Sonuçta özet olarak iyi kararın yeterli bilgiye dayandığı açıkça belirtmek mümkündür.[3]

[1] Starcevich, matt M. Wittenbach James L., “Introduction to Busisness: A system Approach” Charles Merrill Pub. Comp, 1975 s. 99-113


[2] Gökhan Güvenç (Yönetim Bilgi Sistemi Tezi)

[3] Thierauf R.J. a.g.e. s. 358

scorpion:
2.5 Pazarlama Bölümü Bilgi Sistemi

Pazarlama fonksiyonu işletmelerin nispi başarılarında hayati bir önemi sahiptir. Bir işletmede, tüketicilerin istek ve gereksinimlerinin saptanması, saptanan bu bilgilerin başta üretim bölüm olmak üzere diğer bölümlere aktarılması, üretilen mal ve hizmetlerin yine bu istek ve gereksinimleri uygun olarak tüketicilere ulaştırılması ve tüketicilerin satınalma sonrası tutum ve davranışlarının belirlenmesi için yapılan eylemler pazarlama fonksiyonunun içeriğini oluşturur.[1] Daha biçimsel bir tanıma göre “pazarlama mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye akışı ile doğrudan ilgili eylemlerin yerine getirilmesidir. Bir başka ifade ile de pazarlama fonksiyonu işletme ile müşterilerinin, birbiri ile olan ilişkilerini olanaklandıran dinamik bir sistemdir[2] Bu sistemin girdisi üretimi tamamlanan ürünler ve/veya hizmetlerdir. İşlem (veya dönüştürme) süreci müşterileri işletmenin ürettiği mal ve/veya hizmet hakkında bilinçlendirmeye ilişkin her türlü ortamdır. Bu sistemin çıktısı ise işletmenin mal ve hizmetine talep gösteren müşterilerin dileğini yerine getirmek, onları tatmin etmek ve yenilerini bulmaktır.

Kontrol fonksiyonu ise pazarlama bölümü yönetimi üstlenmiştir. Bu yönetimin temel görevi, pazara ilişkin her türlü bilgiyi toplamak, sunulan mal ve hizmeti piyasada tanıtmak ve yapılan araştırmalara dayalı olarak hazırlanan raporlara göre işletmenin hemen her türlü eylemini pazara uygun mal veya hizmet sunacak hale getirmeyi sağlamaktır.

Bu durum ise işletmenin gerek çevresi ile gerekse kendi içinde çok iyi bir iletişimi ağına sahip olması ile mümkündür. Özellikle bu alandaki iletişim yeterli olmadığı taktirde işletmenin bir süre sonra etkinliğini hatta varlığını yitireceği açıktır.[3]
Pazarlama fonksiyonu genellikle servis ve organizasyonla ilgili tüm işlemleri içerir. İşlemler organizasyon emirleri şeklindedir. Pazarlama fonksiyonu için stratejik planlama stratejik planlama yeni pazar ve yeni pazar stratejilerini belirlemeyi kapsar. Stratejik planlama için bilgi gereksinmeleri, müşteri analizi, rakip analizi, tüketici görüş bilgisi, gelir belirleme, ileriye dönük teknolojik projeler önemlidir.[4]

Pazarlama Bilgi Sistemi : “Pazarlama kararları için gerekli bilgileri düzenli ve sürekli bir biçimde toplamak, muhafaza ve analiz etmek ve yaymak üzere geliştirilmiş bir prosedürler ve metodlar dizisidir.”[5]

Pazarlama bilgi sistemi işlevleri :
·Yöneticilerin bilgi ihtiyacını belirlemek
·İhtiyaç duyulan bilgiyi geliştirmek
·Bilgiyi zamanında yöneticilere ulaştırmaktır.[6]

Müşteri taleplerindeki değişikliği, rakiplerinin yeni atılımlarını, yeni dağıtım yöntemlerini öğrenebilmek için yönetim, pazarlama bilgi sistemini geliştirip korumalı ve pazarlama araştırmalarını mükemmel bir şekilde götürecek ustalığa sahip olmalıdır.[7]

Pazarlama Bilgi Geliştirme Alt Sistemleri :
·İşletme içi Kayıtları Sistemi
·Pazarlama Haber Alma Sistemi
·Pazarlama Araştırma Alt Sistemleri
·Pazarlama Karar Analizi Sistemi

2.6 Satınalma Bölümü Bilgi Sistemi

İşletmenin sürekliliğini sağlamak amacıyla, işletmenin yapısına bağlı olarak, hizmet, hammadde, cihaz ve mamulün tedariği için onları satınalmak gerekmektedir. Satınalma bölümünün bu fonksiyonu ifa ederken, satın aldıklarının uygun miktarda, zamanında ve fiyatta istenen kalitede ve doğru kaynaktan sağlanması konularına özen göstermesi gerekmektedir.[8]

Küçük organizasyonda her bölüm kendi ihtiyaçları ile ilgili satınalma fonksiyonunu kendi yerine getirebilir. Ancak büyük organizasyonlarda bütün bölümlerin ihtiyaçlarını satınalmak üzere tek bir bölümün sorumlu olmasının, büyük yararları vardır.[9]

Satınalma gereksinimi doğan bölüm tarafından satınalma talep formunun doldurularak satınalma bölümüne iletilmesiyle başlayan satınalma sürecinde, hazırlanan ikinci belge sipariş mektubudur. Ancak bu mektubu yazmadan önce satınalma bölümü satınalınacak malların fiyatları, özellikleri, satınalma şartları, elde edilebilme süreleri ve nakil şartları hakkında önceden bilgi sahibi olmalıdır. Bu nedenle satınalma bölümünün sürekli olarak güncel bilgilere sahip olması gereği bu fonksiyona özel bir önem kazandırmaktadır.[10]

[1] Kurtuluş Kemal “Pazarlama Araştırmaları “İ.Ü. İşletme Fak. İstanbul 1981, s.1-2

[2] Alexander M.J. a.g.e. s.367-368[3] Thierauf, R.J. a.g.e s. 293

[4] Gökhan Güvenç (Yönetim Bilgi Sistemi Tezi)

[5] Bilişim Sistemleri Ders Notları, YTÜ, 1998

[6] Bilişim Sistemleri Ders Notları, YTÜ, 1998

[7] Bilişim Sistemleri Ders Notları, YTÜ, 1998


[8] Thierauf, R.J. a.g.e. s. 420


[9] Cligton H.D. Choosing and Using Computers, Business Books London 1975 s. 37-57

[10] Thierauf, R.J. a.g.e. s. 424

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek