(¯`·.____(¯`EĞİTİM BÖLÜMÜ`¯)_____.·´¯)
> ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE

(1/5) > >>

scorpion:
TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE,
AĞAÇLANDIRMA ve DOĞAL VARLIKLARI
KORUMA VAKFI (TEMA)

TEMA Vakfı 1992 yılında, Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit tarafından kurulmuştur. Dünya çapında tanınan bir dendrolojist olan Hayrettin Karaca, yeni türler ve doğal hayatı incelerken, Türkiye'nin binbir köşesini de ziyaret etme fırsatı bulmuştur. Gezileri sırasında yoğun erozyonu, bitki türlerinin yok oluşu, kuruyan çeşmeleri, yangınların kasıp kavurduğu ormanları gözlemleyen Hayrettin Karaca, doğanın tahrip ve yok olmasının önüne geçecek çalışmalar yapılması gerektiğine karar vererek, daha sonraları Toprak Dede olarak tanınmasına neden olan, ülkenin dört bir yanında bu sorunları dile getiren konuşmalar yapmaya başladı.
Bu durumu değerlendiren Hayrettin Karaca ve yakın arkadaşı Nihat Gökyiğit, bireysel çabalarla toplumun dikkatinin çekilemeyeceğini ve bir teşkilat içinde planlı, programlı hareket edilmesi gerektiği kararına vardılar ve TEMA Vakfı'nı kurdular. TEMA Vakfı'nın temel amacı Türkiye'nin geleceğini tehdit eden erozyon tehlikesi konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak ve etkin kamuoyu oluşturmaktır. TEMA'nın temel ilgi ve faaliyet alanları, toprak erozyonu, ormansızlaşma, tarım alanlarında verimlik ve biyoçeşitliliğin korunmasıdır.
TEMA kırsal kalkınma amaçlı erozyon önleme, mera ve havza ıslahı, ağaçlandırma projeler tasarlamakta ve uygulamaktadır. TEMA Vakfı, kamuoyunun ekosistemlere yönelik tehlikeler konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve çözümler üretmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle vakıf bütçesinin önemli bir bölümü TEMA projelerine ayrılmaktadır. TEMA'nın amaçları ve faaliyet alanları konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, aşağıdaki bölümlerden yararlanabilirsiniz.

TOPRAK NEDİR?

Toprak; kayaların ve organik maddelerin çeşitli derecedeki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar topluluğu barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan ve katı yer kabuğunun, uzun zaman içerisinde belirli özellikler kazanan en üst kısmını saran doğal, dinamik bir yapıdır.
Toprak, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer ile temas halinde bulunan yeryüzüne çıkmış, kayalar, mineraller ve organik maddelerden ibaret toprak ana materyelinin fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışması sonucunda oluşmaktadır. Bu oluşumda az çok birbirini izleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar büyük rol oynarlar. Fiziksel parçalanma olaylarının başında, sıcaklık değişmeleri, ıslanma, kuruma, donma-çözülme, bitki köklerinin ve diğer canlıların mekanik etkileri olmak üzere, materyal üzerindeki basıncın azalması, tuz bırakması ve tuzların hidrasyon, akarsu, buzul ve rüzgarların etkileri sayılabilir.
Toprak oluşumuna hizmet eden kimyasal olayları da, oksidasyon, redüksiyon, hidroliz, hidrasyon-dehidrasyon, kompleksleşme, karbonatlaşma ve çözünme şeklinde sıralamak mümkündür. Biyolojik olaylar ise etkinliklerini parçalanma ve ayrışmaya katkıda bulunmak suretiyle gösterirler. Fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışma, belli koşullara sahip doğal bir çevrede (belli iklim ve bitki örtüsü) uzunca bir zaman süresi içerisinde, belli topografyaya sahip olan bir ana materyal üzerinde gerçekleşir.EROZYON NEDİR?


Erozyon (toprak aşınımı), toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yokedilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır. Erozyonun başlıca nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün yokolmasıdır. Arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler, erozyonun şiddetini belirleyen öğelerdir.
TEMA'nın erozyonla mücadeleye bu kadar önem vermesinin altında, erozyonun ülkemizin yaşam koşullarını olumsuz etkileyecek kadar büyük bir tehlike olması yatmaktadır. Erozyon, Türkiye'nin gıda açısından kendine yeterli bir ülke olmasını tehlikeye düşürmektedir. Ülkemizin topraklarının % 73'ü şiddetli erozyon tehlikesine maruzdur. Rüzgar ve yağmur, verimli toprakları sürükleyerek, baraj göllerine, akarsu yataklarına ve denizlere taşımaktadır. Ülke yüzeyinden bir yılda kaybedilen toprak miktarı yaklaşık 1.4 milyar tondur. Sadece tarım alanlarından kaybedilen verimli toprak miktarı ise yaklaşık 500 milyon ton/yıl'dır. Bu topraklarla birlikte mineral ve organik madde de kaybedilmektedir. Türkiye'nin kimyevi gübrelere ayırdığı yıllık kaynağın 4.5 trilyon lira olduğu düşünülürse, ekonomik kaybın büyüklüğü daha net anlaşılabilir. Erozyonla kaybedilen bir başka değer ise sudur. Kaybolan toprak yüzünden her yıl yaklaşık 50 milyar m3 yağış depolanamamaktadır.
Erozyon toplumsal sorunların artmasına da yol açmaktadır. Yanlış arazi kullanımı, tarım alanlarının verimini azaltmaktadır. Doğduğu ve büyüdüğü yerde geçim şansı ortadan kalkan insanların, kentlere göçmekten başka seçeneği kalmamaktadır. Köyden kente göç ise, alt yapının yetersiz olduğu kentlerdeki ekonomik ve toplumsal sorunları daha da ağırlaştırmaktadır.
Barajlar ve yeraltı suları da, erozyonun etkilerinden nasibini almaktadır. Yerinden kopup giden topraklar, baraj göllerini doldurarak su depolama hacimlerini azaltmakta ve barajların ömrünün kısalmasına neden olmaktadır. Erozyon sonucunda toprağın altındaki cansız tabaka (ana kaya) ortaya çıkmaktadır. Faydalı toprak katmanlarını kaybeden arazilerde çölleşme başlamaktadır. NASA'nın yaptığı bir araştırmaya göre, erozyonun şiddetlenerek devam etmesi halinde Türkiye'nin büyük bir bölümü 55 yıl sonra çöl olacaktır. Toprakları çölleşen bir ülkenin temel sorunları, açlık, sussuzluk, işsizlik ve iç göç olacaktır.

scorpion:
TEMA TARİHÇESİ
Kurucu Üyeler
Hayrettin Karaca'nın Özgeçmişi
Nihat Gökyiğit'in Özgeçmişi
TEMA 12 Ekim 1992 tarihinde, Karaca Arboretum'un kurucusu, BM Çevre Ödülü sahibi Hayrettin Karaca ve Tekfen Holding kurucu ortaklarından, Türk-B.D.T. İş Konseyleri Başkanı Nihat Gökyiğit tarafından kurulmuştur.
1980 yılında Hayrettin Karaca'nın Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurması aynı zamanda TEMA düşüncesinin de başlangıcı olmuştur. Bitki toplamak amacıyla Türkiye'yi karış karış dolaşan Hayrettin Karaca, erozyon sorununun boyutlarını görünce, sorunun önemini herkese anlatmak ve kavratmak gerektiğine karar verir. 5 Ağustos 1992 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan bir röportajında Hayrettin Karaca, şunları söylemiştir: "Türkiye'nin denizlere, derelere, barajlara akıttığı toprağın içindeki değerler, madensel elementler ve gübrenin değeri Türkiye bütçesine eşit belki de. Eğer denizlere akıttığımız bu toprağı hesap edecek olursak, Türkiye'yi yeniden ihya ederiz. Bu kadar büyük bir toprak kaybı vardır Türkiye'nin, fakat biz bunu kayıp olarak hesap etmeyiz. Toprak için ölürüz, bir karış toprağı kimseye vermeyiz deriz, karışla vermeyiz ama kepçeyle veririz. Bugün Yeşilırmak, Kızılırmak, Doğu Karadeniz'deki bütün dereler bulanık değil çamur olarak akıyor. Çoruh'a dökülen bütün çaylar, Çoruh kayalarının üzerinden toprağı sökerek akıyor. Bu toprak benim değil artık, Rus toprağı. Batum bu giden topraklar yüzünden denizden 2.5 kilometre geride kalmış durumda. Kayalar bizim, toprak bizim değil."
Yakın dostu Nihat Gökyiğit ile beraber TEMA'yı kurarlar. Kuruluşa öncülük edenler sanayici olunca, kurucular da iş adamları arasından çıkar. Kurucular Heyeti'nin ihtişamlı listesine rağmen, TEMA oldukça mütevazi koşullarla hayata geçer. TEMA'nın ilk çalışanlarından biri olan ve TEMA Tanıtım ve Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Gülay Yaşin, o günleri şöyle anlatıyor:
"Yıl 1992. Ekim sonları. Tekfen Holding'de, TEMA Başkan Vekili Nihat Gökyiğit'i ziyaret ediyorum. Nihat Bey, bana büyük bir heyecanla hem TEMA'yı anlatıyor hem de hazırlanan broşürün son düzeltmelerini yapmaya çalışıyor. Böyle bir oluşumda görev almak istediğimi söyleyince beni Vakıf'a davet ediyor. Ertesi gün iş çıkışı bana verilen adrese gidiyorum. Hava soğuk ve adresi bulmakta bir hayli zorlanıyorum. Vakıf Merkezi olarak düşünülen küçük daireyi buluyorum. Hemen görüşmeye alıyorlar. Karşımda oturan beyaz sakallı, beyaz saçlı beyi daha önce hiç görmemiştim. Benimle iş mülakatı yapıyor ve bana sürekli "Bana kendini anlat" diyor. Ben de anlatıyorum. Kendisinin önce yazar olduğunu düşünüyor, sonra bir profesör olduğuna karar veriyorum. Ama O ne yazar, ne de profesör. Bana erozyonu anlatıyor, başlatmak istedikleri hareketi anlatıyor ve en sonunda, bugün gibi hatırladığım yüz ifadesiyle, inançla ve adeta gözleri dolarak; "Birgün bu Vakıfta çalışıyor olmandan dolayı göğsün kabaracak" diyor. Onun Hayrettin Karaca olduğunu öğreniyorum....Bu görüşmeden bir gün sonra TEMA'nın ilk elemanı olarak göreve başladım. TEMA Vakfı'nın kuruluşunun öyküsünü dinledim. Sayın Hayrettin Karaca, Karaca Arboretum için bitki toplamak üzere Türkiye'yi köşe bucak dolaşmakta ve gezileri sırasında tanık olduğu erozyon olayını yakın çevresindekilere anlatmaktaymış. Yakın arkadaşı Nihat Gökyiğit onun anlattıklarından çok etkilenmiş ve bu sorunu çözmek ve bütün toplumla paylaşmak için bir Vakıf kurma fikrini ortaya atmış. Bunun üzerine, Nihat Bey'in öncülüğü ile Cumhurbaşkanı, konuyla ilgili bakanlıklar, iş çevreleri, bilim adamları ziyaret edilmiş ve bu kişilerin de katılımı ile Vakıf kurulmuş... Ben TEMA'da göreve başladığımda, Levent'teki küçük dairede sadece yazı masası ve bir kaç sandalye vardı. Bilgisayar vb büro malzemelerini zamanla bağışlarla sağladık. O günlerde kimse bırakın TEMA adını, ülkenin çölleşmeye başladığını bile farketmemişti. Televizyonda, gazetelerde konunun ele alınması için büyük çaba sarfediyorduk. Bazıları 'Ülkenin bu kadar çok sorunu varken, bir de erozyon mu çıktı?' diyordu. TEMA üyesi olmak, TEMA destekçisi olmak saygın bir kavram, bir prestij olmaktan çok uzaktı henüz." 1998 yılında 50.000 üye sayısına ulaşan, TEMA'nın kuruluş hikayesi işte böyle.

A - Gerçek Kişi Kurucu Üyeler
SEMAHAT ARSEL
AHMET OĞUZ DAĞDELEN
S. MÜFİT ERBİLGİN
NUMAT SABİT ESİN
E. YALIM EREZ
AHMET FİKRET EVYAP
NİHAT GÖKYİĞİT
SEVGİ GÖNÜL
E. KAĞAN GÜRSEL
MEHMET OSMAN KAVALA
SUNA KIRAÇ
ASIM KOCABIYIK
RAHMİ M. KOÇ
VEHBİ KOÇ
ALİ KOÇMAN
HALİS KOMİLİ
H. AYDUK ESAT KORAY
ENVER ÖREN
AHMET ÖZKÖSEOĞLU
SAKIP SABANCI
AHMET SALAHOR
ŞARIK TARA
EROL USER
SABRİ ÜLKER
M. SELAHATTİN ÜZEL
ORHAN YAVUZ
RONA YIRCALI
B - Hükmi Şahıs Kurucu Üyeler
AKFİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
AKIN TEKSTİL A.Ş.
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
ALTINYILDIZ HOLDİNG A.Ş.
ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş.
HAS OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
KALEBODUR SERAMİK SANAYİİ A.Ş.
KARACA HOLDİNG A.Ş.
MİLLİYET GAZETECİLİK A.Ş.
ORTA ANADOLU TİC. VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
SABAH YAYINCILIK A.Ş.
SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
TATKO OTOMOBİL, LASTİK VE MAKİNE TİCARETİ T.A.Ş.
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
TÜRKPETROL VE MADENİ YAĞLAR T.A.Ş.

scorpion:
TEMA VAKFININ AMAÇ VE HEDEFLERİ

TEMA'nın Açılımı Nedir?
TEMA'nın açılımı, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'dır.

TEMA'nın İngilizce Açılımı Nedir?
TEMA'nın İngilizce açılımı, Turkish Foundation for Combating Erosion, Reforestation and the Protection of Natural Habitats'tir.

TEMA Vakfı'na üye olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
TEMA Vakfı'na internet üzerinden üye olabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki butonun üzerine tıklayarak, internet üzerinden gerekli bilgileri girebilirsiniz. Internet üzerinden üye olmak istemiyorsanız, TEMA dergilerinin içinde bulunan üyelik formunu okuyup, talimatlar doğrultusunda formu doldurup, TEMA'ya postayla da gönderebilirsiniz. Vakit ayırıp, aşağıdaki anket formunu da doldurursanız, TEMA Vakfı'nın daha iyi ve daha etkili çalışabilmesine de katkıda bulunmuş olacaksınız.

TEMA üyesiyim. Üyeliğimi yenilemek istiyorum.
TEMA Vakfı'na üyeliğinizi yenilemek için tekrar üyelik formu doldurmanız gerekiyor. Bu işlemler hakkında bilgi edinmek için, lütfen yukarıda yazılı olan sorunun, cevabını okuyunuz.


TEMA Vakfının Amaçları
Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek
Erozyon felaketinin doğuracağı sonuçlar, alınacak önlemler konusunda halkımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve böylece oluşturulacak bilinçli ve etkin kamuoyu desteği ile hükümetleri erozyonla mücadelede, gerçekçi ve uygulanabilir politikalar üretme ve uygulamaya teşvik etmek
Biyoçeşitlilik, toprak, su ve doğal çevrenin korunmasına ilişkin milli politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu esaslardan ödün verilmemesi için mücadele etmek
Ağaç ve orman sevgisini topluma mal etmek
Hayvancılığın temeli olan çayır ve meraları koruyup, geliştirmek
Doğal zenginliklerimizin bilinçsizce kullanılıp, geri dönüşümsüz bir şekilde yok olmasına izin vermeyerek, korumak, geliştirmek ve Türkiye'nin geleceğini güvenceye almak
Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek bir hareketi Türkiye'den başlatmak
Doğal varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların, toprak ve bitki örtüsünün, ormanların, meraların korunması, geliştirilmesi ve yenilerinin teşkil edilmesini sağlamak için faaliyette bulunmak
Bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli teşkilatın oluşturulmasını, yasaların çıkmasını sağlamak ve gönüllü kuruluşların öncülüğünde toplumun bütün kesimlerinin desteği ile erozyonla mücadelenin ikinci bir İstiklal Savaşı kabul edilerek erozyon tehlikesi ile mücadele edilmesi

TEMA Vakfı'nın Hedefleri
TEMA'nın hedefi öncelikle ulusumuza, onun temsilcilerine, siyasal partilere ve hükümetlere, resmi ve özel kuruluşlara, eğitim kurumlarına, basın yayın organlarına, toprak erozyonunun nedenlerini, vahim sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmaktır. TEMA bu hedef doğrultusunda, siyasi güçleri, doğal varlıkların yok edilmesi ve erozyon sorununa çare bulmadan iktidar olamayacaklarına inandırma çabasındadır. Bu nedenle erozyon sorununa karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmaya çalıştırmaktadır.
TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, orman, çayır, mera ve tarım alanlarının, su ve bitki gen kaynaklarının, doğanın korunması ve erozyonun önlenmesi konusunda, belli bir devlet politikasının gerekli ve zorunlu olduğuna inanmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak ancak teknik yönden yeterli bir kadro, teşkilat ve mali imkanlarla mümkündür.
TEMA Vakfı, toprak erozyonu nedeniyle hızla yok olan tarım alanlarının ve meraların verimliliğinin arttırıldığı koşulda, kırdan kente göçün önlenebileceğine inanmaktadır.

TEMA HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
TEMA'nın Açılımı Nedir?
TEMA'nın açılımı, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'dır.
TEMA'nın İngilizce Açılımı Nedir?
TEMA'nın İngilizce açılımı, Turkish Foundation for Combating Erosion, Reforestation and the Protection of Natural Habitats'tir.
TEMA Vakfı'na üye olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
TEMA Vakfı'na internet üzerinden üye olabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki butonun üzerine tıklayarak, internet üzerinden gerekli bilgileri girebilirsiniz. Internet üzerinden üye olmak istemiyorsanız, TEMA dergilerinin içinde bulunan üyelik formunu okuyup, talimatlar doğrultusunda formu doldurup, TEMA'ya postayla da gönderebilirsiniz. Vakit ayırıp, aşağıdaki anket formunu da doldurursanız, TEMA Vakfı'nın daha iyi ve daha etkili çalışabilmesine de katkıda bulunmuş olacaksınız.
TEMA üyesiyim. Üyeliğimi yenilemek istiyorum.
TEMA Vakfı'na üyeliğinizi yenilemek için tekrar üyelik formu doldurmanız gerekiyor. Bu işlemler hakkında bilgi edinmek için, lütfen yukarıda yazılı olan sorunun, cevabını okuyunuz.
TEMA Vakfı'nın faaliyetleri konusunda bilgi edinmek istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz?
Internet sitemizde, TEMA Vakfı'nın yapmış olduğu bazı çalışmalar hakkında bilgiler yer almaktadır. Aşağıdaki butonlara basarak, bu belgeleri okuyabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız TEMA Vakfı'nın yayınlamış olduğu kitaplardan edinebilirsiniz. TEMA Yayınlarını internet üzerinden de satın alabilirsiniz. İstediğiniz bilgileri, internet sitemizde bulamadıysanız, Belge-Bilgi Merkezi'mizle bağlantıya geçebilirsiniz.Kurum ve kuruluşlar TEMA'ya nasıl destek verebilir ve / veya nasıl TEMA etkinliklerine sponsor olabilirler?
TEMA Vakfı etkinliklerine kurumsal üyelik ve sponsorluk uygulaması ile destek verilebilmektedir. Kurumsal üyelik uygulaması, Gönül Üyeliği, Destek Üyeliği ve Onur Üyeliği olarak üçe ayrılmaktadır. Gönül Üyeliği bir yıl, Destek Üyeliğiiki yıl, Onur Üyeliğiüç yıl için geçerlidir. Üyelik aidatlarından sağlanan finansman ile uygulama zamanı gelmiş, ancak sponsor bulunamamış proje ve etkinliklere destek sağlanmaktadır. Bu şekilde destek vermek isteyen kurumlar Gönül Üyeliği, Destek Üyeliği veya Onur Üyeliği için TEMA'ya başvurabilirler. Kamuoyunun büyük ilgi ve destek gösterdiği TEMA proje ve aktiviteleri de sponsorluklar yoluyla yürütülmektedir. TEMA etkinliklerine destek vermek isteyen kurumlar, proje ve etkinlik içerikleri ve bütçelerini açıklayan dosyalardan edinerek, Kaynak Geliştirme Bölümü ile irtibata geçebilirler.
TEMA Vakfı Enerji Konusunda Ne Düşünüyor?
TEMA Vakfı, çevreye en az zarar vermesi ve yenilenebilir enerji kaynağı olması nedeniyle güneş ve rüzgar enerjisi teknolojisini savunmaktadır. Avrupa ve Amerika'da, son yıllarda güneş ve rüzgar teknolojisi alanında büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Çevre dostu yeni enerji teknolojilerinin maliyetlerini ucuzlatmak için çaba gösterilmektedir. Fosil yakıtlarına (kömür, petrol ve doğalgaz) dayalı enerji santralleri, sera gazı emisyonları yüzünden çevreye büyük zarar vermekte, doğa ve insan sağlığını bozmakta ve hava kirliliğini arttırmaktadır. Nükleer enerji santralleri da görece temiz bir enerji seçeneği sunmaktadır. Ancak, TEMA, Türkiye'nin uzun vadede nükleer enerji veya fosil yakıtlarına dayanan enerji santralleri yerine rüzgar ve güneş enerjisi teknolojisini geliştirmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu da ancak devletin enerji politikasının değişmesiyle mümkün olacaktır. TEMA Vakfı, Türkiye'nin genel enerji politikasının tartışılması ve temiz enerji seçeneklerinin desteklenmesiyle, bu sorunun uzun vadede çözülebileceğini düşünmektedir.
Orman Alanlarının Turizme Açılması konusunda TEMA Vakfı Ne Düşünüyor?
Ülkemiz ormanları, dünya ormanları gibi ve hatta daha fazla denebilecek oranlarda baskı altında kalmaktadır.

scorpion:
TEMA'YA MADDİ DESTEK VERENLER
TEMA VAKFI'nın 2000-2001 yılında Ağaçlandırma, Eğitim, Teknik Projeler ve Tanıtım Faaliyetlerine bağış yaparak, sponsor olarak katkıda bulunan DESTEKÇİLERİMİZ'in listesini aşağıda bulacaksınız. Ülke Topraklarının korunmasına yönelik bu çabalara katılan başta HALKIMIZ olmak üzere tüm kişi ve kuruluşlara şükranlarımızı sunuyor, sizleri de bu anlamlı göreve çağırıyoruz.
"VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR, KADERİNE TERK EDİLEMEZ."
TEMA ÖRGÜTÜ
TEMA Vakfı Teşkilatlanma Anlayışı
TEMA Vakfı, toprak erozyonu ve çölleşmeye karşı mücadelede yurt içinde ve dışında profesyonel ve gönüllü kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir. TEMA Vakfı'nın İstanbul'daki merkezinde 86 tam zamanlı eleman, Ağustos 2000 itibariyle ülke genelinde faaliyet gösteren 576 gönüllü temsilcisi (TGT) bulunmaktadır. TEMA Vakfı'nın yurt içinde kayıtlı 101.844, yurt dışında 1.800, TBMM'de 75 milletvekili, Avrupa Parlamentosu Çevre Komisyonu'nda 3 gönüllü üyesi vardır. Ayrıca, Ağustos 2000 itibariyle Türkiye genelinde 1383 Yavru TEMA'cı, 1142 Genç TEMA'cı ve 181 Üniversiteli TEMA'cımız vardır. Gönüllü kadroda yurt genelinde "TEMA Gönüllü Temsilcileri" (TGT) görev almaktadır.
İlk "TEMA Gönüllü Temsilcisi" ünvanı, Kütahya-Tavşanlı'da emekli öğretmen olan Sn. Fevzi Coşgun'a verilmiştir. Eski bir çevreci olan Fevzi Coşgun, sadece Tavşanlı'da yetişen bir çam türü olan Pinus nigra pyramidata koruma projesinden dolayı, 1998 yılında Henry Ford ve Garanti Bankası çevre mansiyonlarına da layık görülmüştür. Bugün yurt çapında, erozyon tehlikesinin boyutunu ve bu tehlikeye karşı mücadelenin önemini bilen ve bölgesinde TEMA adına çalışan 576 TEMA gönüllü temsilcisi bulunmaktadır. TEMA Vakfı'nın gönüllü temsilci kadrosu, ülkemizin çeşitli bölge, il ve ilçesinde bulundukları bölgedeki mülki-idari amirleri, ekonomik faaliyet gösteren çeşitli grupları, basın yayın organlarını, bilimsel kuruluşları, öğretim ve öğrenci camiasını, benzer konularda çalışan gönüllü kuruluşları ve yöre halkını erozyon ve doğal kaynakların karşı karşıya bulundukları tehlikeler konusunda bilgilendirmekte, TEMA'ya yardım etmek isteyen gönüllü kişileri, TEMA'nın amaçları doğrultusunda örgütleyerek çalışmaları yaygınlaştırmaktadır.


TEMA Vakfı, 16 bölüm halinde örgütlenmiştir. Genel Müdürlük, Tanıtım, Yurtdışı Tanıtım ve Teşkilatlanma, Teknik Projeler, Ağaçlandırma, Kaynak Geliştirme, Eğitim, Teşkilatlanma, İnsan Kaynakları, İktisadi İşletme, Mali İşler, İdari İşler, Uluslararası İlişkiler, Belge-Bilgi Merkezi, Hukuk, İşlem Koordinasyon bölümlerinden oluşmaktadır. Projeler ve ağaçlandırma bölümlerinin faaliyetlerini düzenleyen Genel Müdür Yardımcısı ve mali işleri organize eden Mali Koordinatör de vakıf bünyesinde hizmet vermektedir.

TEMA VAKFI PROJELERİ
Toprak Erozyonu, gelecek kuşakların karşı karşıya olacağı en önemli sorunlardan biri olacaktır. İnsan yaşamı, ormanların sağladığı su döngüsüne, toprağın üretim gücüne ve doğal sistemin en önemli özelliklerinden biri olan biyoçeşitliliğe bağlıdır. Ormanların yok olması bu döngüyü kırmakta, toprak, hava ve su arasında mevcut bulunan dengeyi bozmaktadır. İnsanoğlunun kendini doğanın bir parçası olarak görmeyip, doğaya üstün olma hayalini gerçekleştirme dürtüsü sonucu ekolojik denge bozulmuştur. İnsanoğlunun bu bilinçsiz müdahaleleri olmadan önce, dünya üzerindeki ormanlar, meralar ve diğer eko-sistemler yılda 150 milyar ton organik madde üretme kapasitesine sahip iken, yapılan son hesaplara göre bu kapasitenin % 12'si insanlar tarafından yok edilmişlerdir. Evvelce tarım yapılan toprakların büyük bir kısmı aşırı ve bilinçsiz kullanım nedeniyle bu gün verimsiz bir hal almıştır.
Ülkemizde erozyonun temel sebeplerinden biri fakirliktir. TEMA Vakfı bu gerçeğin ışığında erozyonla mücadelede sadece ağaçlandırma çalışmaları yapmakla başarıya ulaşılamayacağından hareketle, kuruluşundan çok kısa bir süre sonra kırsal kalkınma ve mera ıslahı amaçlı örnek nitelikli EROZYON önleme projelerini de hayata geçirmiştir. TEMA Vakfı Kırsal alanlarda yaşayan insanlarımızın ekonomik ve sosyal yönden kalkındırılması ile bu mücadelede başarıya ulaşılacağına inanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için yurdumuzun her coğrafi bölgesini örnekleyecek kriterlere sahip köyler tespit edilmekte, bu köylerde yerinde kalkınmayı sağlayacak alternatif geçim kaynakları potansiyelleri saptanmakta ve projelendirilerek bu potansiyeller değerlendirilmektedir.

Bu maksatla; TEMA Vakfı;
Arazi yetenek ve kabiliyet sınıflamasına uygun hareket etmek,
Havza bütünlüğü içerisinde havza ıslah tedbirleri ile birlikte kırsal fakirliğin önlenmesini sağlamak,
Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın toprak erozyonu ve doğal varlıkların korunması konusunda bilgi ve bilinçlenmesini sağlamak.
Aşırı ve bilinçsiz hayvan otlatılması nedeniyle bitki örtüsünün tahrip edildiği ve erozyona açık mera alanlarının ıslah edilmesi, yem bitkileri üretiminin yaygınlaştırılarak hayvancılığın geliştirilmesi ve istihdamın yaratılmasını temin etmek,
Faydalanmanın düzenlenmesini sağlamak.
Üzere örnek çalışmalar yapmayı hedeflemiştir.

TEMA Vakfı, Çevre eğitimi, Kırsal Kalkınma Amaçlı Erozyon Önleme projeleri, Mera Islahı projeleri, Mikro havza ıslahı projeleri, Köy kent projeleri ve Ağaçlandırma projeleri yürüten bir sivil toplum kuruluşu olarak görevinin, sorunu teşhis etmekle sınırlı olmadığı ve erozyon konusunda örnek çözümler üretmenin de gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. TEMA Vakfı yurdumuzun değişik coğrafi iklim bölgeleri için geliştirip uygulamaya koyduğu örnek projeler, aşağıda sıralanmıştır.
Çevre Eğitimi
Kırsal Kalkınma Amaçlı Erozyon Önleme Projeleri
Mer'a Islahı Projeleri
Mikro Havza Islahı Projeleri
Köy Kent Projeleri
Ağaçlandırma Projeleri

scorpion:
ÇEVRE EĞİTİMİ PROJELERİ
TEMA Vakfı, toprak erozyonuna karşı alınabilecek, en önemli önlemlerden birinin toplumsal bilinci yükseltmek olduğuna inanmaktadır. Çevre Eğitimi kurslarının amacı, kursu bitiren her kesimden insanın çevrelerindeki insan, kurum ve kuruluşlara erozyonla mücadele ve doğal varlıkları koruma bilincini yaymasını sağlamaktır. TEMA kurslarında eğitim iletişimi, orman-erozyon, toprak-su-erozyon, tarım-erozyon, mera-erozyon ilişkisi, eğitmenlerin karşılaştığı sorunlar, biyolojik çeşitlilik ve erozyonun sosyo-ekonomik sonuçları hakkında eğitim verilmektedir. Türkiye'nin değişik bölgelerinde açılan kursların sonunda verilen anketlerle, çevre eğitimi programının kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan anketler sonucunda, kursiyerlerin pratik erozyonla mücadele, çevre kirliliği, ağaçlandırma teknikleri, atıklar ve enerji sorunu, erozyonun hukuki yönü gibi konularda da kurs açılmasını istediği görülmüştür.
Çevre eğitimi projelerinden sorumlu olan TEMA Vakfı Eğitim Bölümü, kursiyerlerin önerilerini de değerlendiren yeni eğitim projeleri tasarlamaya çalışmaktadır. Uzun dönemde eğitimin uygulamalı olarak verilmesi düşünülmektedir.
Eğitim Bölümü, anketler uygulayarak çevre eğitiminin verimini arttırmaya çalışmakta, çevre eğitimi seminerlerinin kalitesini yükseltmek için sürekli çalışmaktadır.


Kırsal Kalkınma Amaçlı Erozyon Önleme Projeleri
Marmara Bölgesi
Proje Adı
Sponsoru
Bütçesi($)
Uygulama
Alanı (Ha)
Açıklama
İzmit-Geredeli- Tahtalı ve İshakçılar köyleri
İbrahim ARACI
110.000
3.300
Proje tamamlandı. Bakım çalışmaları devam ediyor.
Edirne-Enez- 18 köy
Sponsor Aranıyor
9.000.000
42.560
İlçe bazında planlama yapıldı.
Edirne Enez Yazır köyü
Şişli Etfal Hastanesi
113.000
1.247
Uygulama devam ediyor.
Kırklareli-Pınarhisar-Poyralı köyü
Sponsor Aranıyor
143.191
2.289
-
İzmit Merkez Balören köyü
Gölcük Donanma Komutanlığı
55.857
750
Uygulama devam ediyor.
İzmit Merkez Kaşıkçı, Himmetli ve Karayakuplu köyleri
Sponsor Aranıyor
60.262
2.572
-

Ege Bölgesi
Proje Adı
Sponsoru
Bütçesi($)
Uygulama
Alanı (Ha)
Açıklama
Bursa-Keles Yağcılar köyü
Bursa Leo ve Lions kulüpleri
30.000
1 098
Proje uygulamaları devam ediyor.
Kütahya-Emet Yenice ve Esatlar köyü
Nihat GÖKYİĞİT
50.000
120
Proje uygulamaları tamamlandı. Bakım çalışmaları devam ediyor.
Bursa-Orhaneli Şükriye köyü
ŞÜKRÜ ŞANKAYA
100.000
1.000
Uygulama devam ediyor.
Afyon Sincanlı Tazlar köyü
Asım KOCABIYIK
171.153
2.600
Uygulama devam ediyor.
Uşak-Ulubey Köseler köyü
Sponsor Aranıyor
131.960
1.900
-Karadeniz Bölgesi
Proje Adı
Sponsoru
Bütçesi($)
Uygulama
Alanı (Ha)
Açıklama
Bolu - Seben
Kozyaka
Koç Holding
79.000
2.200
Proje uygulamaları devam ediyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Destekleme Fonundan 200 başlık Hayvan kredisi alınmış olup, proje faaliyetleri genişletilerek devam ettirilecektir.
Artvin-Macahel
(Camili) köyleri
( 6 köy )
Nihat GÖKYİĞİT
250.000
3.500
Proje uygulamaları devam ediyor.


İç Anadolu Bölgesi


Proje Adı
Sponsoru
Bütçesi($)
Uygulama
Alanı (Ha)
Açıklama
Kırıkkale-Keskin
Kurşunkaya köyü
Mukaddes ATAY
100.000
1.460
Proje uygulamaları devam ediyor.
Kırıkkale-Keskin
Kavurgalı köyü
Koç Holding
100.000
1.260
Proje uygulamaları devam ediyor.
Kırıkkale-Keskin
Cankurtaran köyü
Kırıkkale Valiliği
100.000
1.200
Proje uygulamaları devam ediyor.
Ankara-Bala
Çiğdemli köyü
Erol ÜÇER
100.000
1.100
Proje uygulamaları devam ediyor.
Karaman-Merkez
Kıraman köyü
Sponsor Aranıyor
225.294
1.200
-
Konya-Sarayönü
Başhöyük köyü
Sponsor Aranıyor
535.223
2.800
-
Konya-Hadim
Kalınağıl köyü
Sponsor Aranıyor
283.783
1.200
-

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek